วทบ. SPU จับมือ เทศบาลตำบลบางพลี MOU มุ่งส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน

24 Mar 2023

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางพลี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี ด้วยกิจกรรม "การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน" ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายพัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ลงนาม MOU ร่วมกัน

วทบ. SPU จับมือ เทศบาลตำบลบางพลี MOU มุ่งส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน

เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในการสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน ในการนี้ ดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ พร้อมด้วย อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย และอาจารย์พันวลี รวมรีย์ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีฯ ได้รับฟัง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

วทบ. SPU จับมือ เทศบาลตำบลบางพลี MOU มุ่งส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน