นางสาวบุปผา เรืองสุด ถือฤกษ์มงคลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำก.แรงงาน โอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คนที่ 21

24 Mar 2023

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด ถือฤกษ์มงคลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำก.แรงงาน โอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คนที่ 21

นางสาวบุปผา เรืองสุด เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คนที่ 21 และเป็นอธิบดีหญิงคนที่ 6 โดยก่อนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม