วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงสระบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยวโมเดล

22 Mar 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศาลแขวงสระบุรี นำโดย นางสาวธัญญ์นภัส สินธุรวีวัชร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลแขวงสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ตาลเดี่ยวโมเดล) เพื่อขับเคลื่อนโครงการปลูกจิตสำนักทางสิ่งแวดล้อม (Green Activity for Green Mind) โดยการส่งเสริมให้บุคลากรในศาลแขวงสระบุรีเห็นคุณค่าและหวงแหนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในการนี้ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมคณะนักวิจัยจาก วว. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตพลังงาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงสระบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยวโมเดล