เอกชนหนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน กพร.ชู จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

21 Mar 2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนภารกิจการพัฒนาทักษะฝึมือ ร่วมฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐาน และหนุนการแข่งขันฝีมือ สร้างศักยภาพแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เอกชนหนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน กพร.ชู จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ แต่ละหน่วยมีทรัพยากรที่มีศักยภาพแตกต่างกัน สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่แรงงานได้ เป็นความร่วมมือที่ช่วยกันขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดีเยี่ยม ในนามของกระทรวงจึงขอแสดงความขอบคุณ และขอมอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณหน่วยงานทั้ง 27 แห่ง ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ทั้งช่วยให้การบริการของภาครัฐเป็นไปอย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการมีแรงงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการและแรงงานได้ยกระดับทักษะฝีมือ ตลอดจนส่งเสริมการมีงานทำและลดปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกด้วย

"ทุกหน่วยงานมีส่วนในการเติมเต็มให้การพัฒนาฝีมือแรงงานประสบความสำเร็จ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ยังคงเดินหน้าสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป เพื่อให้แรงงานได้เข้าถึงประโยชน์ของการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น ซึ่งผลดีต่อทุกคนและประเทศชาติ" ปลัดแรงงานกล่าว

ทางด้านนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ งบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การฝึก สถานที่ และวิทยากร รวมถึง ร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่ช่างฝีมือ ช่างชุมชน พนักงานในสถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป ระหว่าง 2565-2566 ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในทุกระดับ เป็นส่วนสำคัญทำให้ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบรรลุตามเป้าหมายเพื่อผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพป้อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

โดยมีหน่วยงานเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 27 แห่ง ประกอบด้วย 1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 5. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 6. มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน 7. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 8. บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 9. บริษัท ซีเมนส์ จำกัด 10. บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด 11. บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด 12. บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 13. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 14. บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 16. บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 17. บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด 18. บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 19. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 20. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 21. บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 22. บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 23. บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 24. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด 25. บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) 26. บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด 27. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกชนหนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน กพร.ชู จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ