กทม.ยกระดับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 กำชับงดเผาทุกกรณี

20 Mar 2023

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีมติยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ 17 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร โดย สสล.ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และยินดีร่วมให้ข้อคิดเห็นในการพิจารณามาตรการจำกัดเวลา พื้นที่ และปริมาณสำหรับรถบรรทุกที่จะเข้ามาในเขตเมือง ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง ตามแผนการดำเนินงาน/มาตรการระยะยาวสำหรับปี 2567 - 2570

กทม.ยกระดับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 กำชับงดเผาทุกกรณี

ขณะเดียวกันสำนักพัฒนาสังคม กทม.ยังได้ประสานความร่วมมือสำนักงานเขตที่มีพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์เน้นย้ำสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนงดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูก งดการเผาในที่โล่ง รวมถึงควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษ เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 จากการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดการทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ

นอกจากนั้น ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษตรวจจับรถทุกประเภทที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำชับขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัด กทม.ตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เกิดความคล่องตัว เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ

กทม.ยกระดับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 กำชับงดเผาทุกกรณี