บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลองค์กรโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ จากสมาคมตราสารหนี้ไทย

17 Mar 2023

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน รับ 3 รางวัลองค์กรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ จากพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) ได้แก่

บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลองค์กรโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ จากสมาคมตราสารหนี้ไทย

1) รางวัล Best Bond Securities Firm รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง ตลอดจนมีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้

2) รางวัล Top Underwriting Securities Firm รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2565 ซึ่งบล.เกียรตินาคินภัทรได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

3) รางวัล Most Innovative Deal รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นในการระดมทุมอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้เป็นต้นแบบให้ผู้ออกรายอื่น ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทและผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม จากการจำหน่ายหุ้นกู้ E-Bond ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกแบบไร้ใบ(Scripless) ทั้งหมด เพื่อลดการใช้กระดาษสอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลกและมุ่งสู่ยุคดิจิทัล

โดยมี นายสมหมาย ภาษี ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นผู้มอบ ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน กล่าวว่า "สามรางวัลนี้ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร แต่สำคัญกว่านั้นคือรางวัลจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ทีมงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการเพื่อนำเสนอคำตอบที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าและร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดตราสารหนี้ต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเชื่อมั่นและโอกาสที่มีให้แก่กลุ่มธุรกิจฯ มาโดยตลอด"

พิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการตัดสินมาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ และการลงคะแนนจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้