กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ - ติดตามผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

14 Mar 2023

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสถานพยาบาลในสังกัด กทม.เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นว่า สนอ.ได้สั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 69 แห่ง จัดทำแผนออกหน่วยแพทย์ หรือหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ก.พ.66 - ปัจจุบัน เพื่อลงพื้นที่ชุมชนให้บริการตรวจรักษาโรคและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคอันเนื่องมาจาก PM2.5 โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถึงวันที่ 10 มี.ค.66 มีผู้มารับบริการจำนวน 39,989 คน ขณะเดียวกันได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง PM2.5 ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยที่ตรวจเยี่ยมแล้ว 14,207 คน

กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ - ติดตามผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค.66 ได้แจกหน้ากากอนามัยไปแล้ว 630,000 ชิ้น โดยกระจายผ่านสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง หรือเสี่ยงต่อการรับสัมผัสกับฝุ่นละอองเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันโรค หรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสำนักการแพทย์ กทม.เฝ้าติดตามสถานการณ์โรคอันเนื่องมาจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืดเฉียบพลัน โรคหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบ และโรคผื่นผิวหนังอักเสบเป็นรายวันอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้อย่างทันท่วงที