ดานิลี่ ดำเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ

02 Mar 2023

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  นายกฤษฎิ์  เจริญวนนที ตัวแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ ร่วมต้อนรับนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้แทน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการของจังหวัดระยอง ณ บริษัท ดานิลี่ จำกัด ตามนโยบายของขวัญปีใหม่ 2566 ของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง ร่วมดำเนินการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีนายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดระยอง นางสาวสุมาลี กอแก้วเกษรา หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง และ ผู้จัดการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง ร่วมดำเนินโครงการและบริหารจัดงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ดานิลี่ ดำเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ