บพท. จัดงานมหกรรม "ฟื้นใจเมือง" ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดพะเยา

15 Feb 2023

ขอเชิญร่วมมหกรรม "ฟื้นใจเมือง" ด้วย "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน" ในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม สวนสุขภาพ 100 ปี อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

บพท. จัดงานมหกรรม "ฟื้นใจเมือง" ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดพะเยา

มหกรรม "ฟื้นใจเมือง" ด้วย "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน" เป็นมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพื้นที่ปริทรรศน์คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพื้นที่จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการจัดกิจกรรม ณ อำเภอเชียงคำ ผ่าน 3 โครงการ อันประกอบด้วย1. โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม2. โครงการฟื้นใจเมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน3.โครงการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

วัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรมนี้ เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ และร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับเป็นศูนย์รวมการค้าขายและพบปะของผู้คนในชุมชน อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมในพื้นที่ การจัดมหกรรมฟื้นใจเมืองในครั้งนี้เป็นการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมที่ทางหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้จึงกำหนดจัดมหกรรมฟื้นใจเมืองขึ้น ใน 4 จังหวัดของแต่ละภูมิภาค อันได้แก่ จังหวัดชลบุรี (อำเภอพนัสนิคม) จังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ) จังหวัดกาฬสินธุ์ (อำเภอเมือง) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอทุ่งสง) เพื่อปลุกเมือง ฟื้นใจย่านเก่าด้วยแนวคิดการออกแบบพื้นที่จากฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยได้เริ่มจากอำเภอเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดมหกรรมครั้งที่ 1 ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา และต่อเนื่องด้วยอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 อันจะเป็นการนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนไทลื้อ 5 หมู่บ้าน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนวิถีชีวิต ประเพณี และทุนทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อได้เป็นอย่างดี กิจกรรมพิเศษในพิธีเปิด อาทิ

การเดินขบวนแห่ครัวทานขบวนพาเหรดที่จะนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมผ่านการแต่งกายชุดไทลื้อสร้างสรรค์ และการแห่ครัวทาน ซึ่งเป็นประเพณีของทางภาคเหนือ โดยเชื่อว่าเมื่อพ้นการทำนาแล้วชาวบ้านก็จะมุ่งทำบุญมีการบูรณะวัด ถ้าหมู่บ้านใดบูรณะวัดเรียบร้อยแล้ว ก็นิยมบอกบุญไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ให้มาช่วยทำบุญฉลอง

ศิลปะการเต้นสิงโตและเต้นนางนก"การเต้นสิงโตและเต้นนางนก" ของชาวไทลื้อเชียงคำ จะมีรูปแบบคล้ายๆ "การเต้นโตและนกกิงกะหรา" ของชาวไทใหญ่ แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดในท่วงท่าลีลาการร่ายรำและลักษณะของตัวสิงโตของชาวไทลื้อเชียงคำจะประกอบด้วยหัวที่มีหงอนเบบหงอนไก่ มีเขาและหูเป็นกวาง ปากเป็นเป็ด ตัวเป็นขนแบบตัวบุ้ง และมีหางเป็นกระต่าย ส่วนลักษณะของตัวนางนกจะเป็นรูปแบบที่สืบสอดและพัฒนามาจากนางนกของสิบสองปันนา มักจะใช้แสดงในงานเฉลิมฉลอง งานบุญ เปรียบเสมือนสัตว์หิมพานออกมาร่ายรำ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ตามแบบฉบับและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทลื้อเชียงคำได้เป็นอย่างดี

การนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงพื้นบ้าน… การแสดงดนตรีจากม.พะเยา วงดนตรีพื้นเมือง การขับลื้อ และการฟ้อน

กิจกรรมวาดลวดลายรูปสัตว์จากศิลปิน ในมหกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ชลิต นาคพะวัน ที่จะมาแสดงฝีมือการวาดภาพลวดลายสัตว์ให้ทุกท่านได้รับชม

รถรางนำเที่ยว… สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ 5 หมู่บ้าน

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ 5 หมู่บ้าน ผ่านการนั่งรถรางเยี่ยมชมย่านชุมชนต่าง ๆ ที่จะนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละมิติ โดยเริ่มจาก

- พื้นที่บ้านหย่วน รับชมสถาปัตยกรรมวิหารไทลื้อ วัดหย่วน และกิจกรรมสาธิตการทอผ้าปั่นฝ้าย- พื้นที่บ้านดอนไชย กิจกรรมสาธิตการทำกาละแมโบราณ และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน- พื้นที่บ้านธาตุสบแวน รับชมภาพจิตรกรรมไทลื้อและสถาปัตยกรรมเฮือนไทลื้อ กิจกรรมสาธิตทำตุงสกรีนลาย- พื้นที่บ้านธาตุ จะมีกิจกรรมเวิร์คช้อปจากร้านค้าชุมชน สาธิตการทำขนมปาด และสามารถเดินเล่นต่อได้ที่กาดกองน้อยซอย 6- พื้นที่บ้านมาง ซึ่งจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ อาทิ เต้นโต ขบวนครัวทาน กิจกรรมสาธิตมวยผมและถ่ายรูปชุดพื้นเมือง การขับลื้อ การแสดงพื้นเมือง (ในพิธีเปิด)

ถือได้ว่าเป็นมหกรรมที่ครบครันในทุกมิติเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สถานที่ย่นชุมชน กิจกรรมความบันเทิง หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ทั้งนี้ สิ่งต่าง ๆในมหกรรมฟื้นใจเมืองนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการดึงเอกลักษณ์ และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ จังหวัดพะเยา มานำเสนอผ่านการต่อยอดเป็นแนวคิดสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม ทางคณะผู้จัดมหกรรมฟื้นใจขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมสนุกและเข้าร่วมกิจกรรมในมหกรรมฟื้นใจเมืองในครั้งนี้ไปด้วยกันในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม สวนสุขภาพ 100 ปี อ.เชียงคำ จ.พะเยา

บพท. จัดงานมหกรรม "ฟื้นใจเมือง" ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดพะเยา