SITI SPU มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร สร้างอาชีพวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมยุคดิจิทัล 2565

13 Feb 2023

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปิดโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร ( Non-Degree ) หลักสูตร :สร้างอาชีพวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมยุคดิจิทัล โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีกิตติคุณ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้อำนวยการหลักสูตร ตลอดจนคณาจารย์ วิทยากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้เรียนที่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ พร้อมทั้งเข้ารับประกาศนียบัตร ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

SITI SPU มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร สร้างอาชีพวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมยุคดิจิทัล 2565

สำหรับการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร :สร้างอาชีพวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมยุคดิจิทัล ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ พร้อมทั้งต่อยอดในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ด้วยเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์ การขึ้นทะเบียนสินค้า การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เกิดเครือข่ายความร่วมมือช่วยกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ชุมชน สังคมต่อไปในอนาคต