วว./ฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านบรรจุภัณฑ์ มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs

พฤหัส ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๖:๔๗
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) พร้อมด้วย  ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมประชุมหารือการจัดงาน Philippines  Packaging  Awards  โดยมี Prof. Pierre Pienaar, President of the World Packaging Organisation (WPO) ให้การต้อนรับ  โอกาสนี้ ดร.พัชทราฯ  ได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญและข้อมูลรายละเอียดการจัดงาน Worldstar Global Packaging Awards และงาน Asia Star Packaging Awards ให้แก่ Department  of  Trade  and Industry (DTI) ในวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2566  ณ  ประเทศฟิลิปปินส์
วว./ฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านบรรจุภัณฑ์ มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs

นอกจากนี้คณะผู้บริหาร วว. ยังได้ประชุมหารือความร่วมมือกับ Department of Science and Technology - Industrial Technology Development Institute (DOST - ITDI)  โดยมี Secretary Dr. Renato U. Solidum,JR  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการ Advanced Materials Testing Laboratory, Biological Imaging Laboratory (Transmission Electron Microscopy/Confocal  Laser  Scanning Microscopy), Modular  Multi-Industry  Innovation  Center, and  Simulation and  Packaging  Testing  Laboratory

โอกาสนี้ Secretary Dr. Renato U. Solidum,JR และ Undersecretary Blesila A. Lantayona ได้เชิญ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมาฯ และดร.พัชทราฯ พร้อมด้วยคณะผู้แทน DTI และ Informa Markets หารือประเด็นความร่วมมือด้านบรรจุภัณฑ์ การจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ของไทยและฟิลิปปินส์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีของทั้งสองประเทศต่อไป

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว./ฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านบรรจุภัณฑ์ มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด