กทม.พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด

30 Jan 2023

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" ของโรงเรียนในสังกัด กทม.เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนถึงอันตรายและวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนอ.ได้ดำเนินมาตรการพัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) โดยสำรวจข้อมูลศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ 12 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนารูปแบบห้องปลอดฝุ่นสำหรับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด กทม. โดยมีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นที่ปรึกษา และศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่นของ สธ.จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนเอื้ออารีย์ เขตสวนหลวง ศูนย์ชุมชนฟื้นนคร ร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10 เขตลาดกระบัง และศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน

กทม.พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด

นอกจากนี้ สนอ.ยังได้จัดทีมปฏิบัติการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่งลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน แจกจ่ายหน้ากากอนามัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ชุมชน โดยเริ่มดำเนินการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. - 28 ก.พ.66 รวมทั้งสำรองหน้ากากอนามัยและสนับสนุนหน้ากากอนามัยสำหรับกลุ่มเสี่ยง