Up Skill แรงงานในสถานประกอบกิจการ พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และหุ่นยนต์ เสริมสมรรถนะแรงงานรองรับการทำงานในอนาคต

จันทร์ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๐๙:๕๕
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) up skill แรงงานในสถานประกอบกิจการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 14 ,15 ,21 และ 22 มกราคม 2566 
Up Skill แรงงานในสถานประกอบกิจการ พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และหุ่นยนต์ เสริมสมรรถนะแรงงานรองรับการทำงานในอนาคต

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษา และสถานประกอบกิจการ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และหุ่นยนต์ ยกระดับทักษะฝีมือ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ตามความต้องการตลาดแรงงานในพื้นที่ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) และสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน up skill หลักสูตรตามความต้องการภาคเอกชน ในการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม ฝึกอบรมระยะเวลา 30 ชั่วโมง ณ ศูนย์แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) มุ่งหวังให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ไปพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต รับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบัน และอนาคต

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Up Skill แรงงานในสถานประกอบกิจการ พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และหุ่นยนต์ เสริมสมรรถนะแรงงานรองรับการทำงานในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด