กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบเงินช่วยสังคม

12 Jan 2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นำโดย นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบรายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (TISESG) รวมจำนวน 694,017.88 บาท ให้กับ 2 หน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และ สถาบันไทยพัฒน์ โดยสถาบันไทยพัฒน์จะส่งมอบแก่ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป

กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบเงินช่วยสังคม

ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน บลจ.ทิสโก้ได้สนับสนุนเงินทุนจากการบริหารกองทุนให้กับหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมไปแล้ว จำนวน 8 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 8,984,645 ล้านบาท

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  • นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้
  • นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
  • นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้
  • นายธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
  • นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าการตลาดที่ปรึกษาผู้ลงทุน-กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล บลจ.ทิสโก้ ??