กองทัพเรือมอบ "โล่-เข็มสหัทยานาวี" ท่าเรือประจวบ สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือกำลังพลรล.สุโขทัยอับปาง

พฤหัส ๐๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๑:๒๙
พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด โดยมีนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายของกองทัพเรือให้กับผู้บริหารท่าเรือประจวบ เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการช่วยเหลือกำลังพล จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม 
กองทัพเรือมอบ โล่-เข็มสหัทยานาวี ท่าเรือประจวบ สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือกำลังพลรล.สุโขทัยอับปาง

ทั้งนี้ในส่วนการปฏิบัติการสนับสนุนของท่าเรือประจวบในการให้ความช่วยเหลือกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางประกอบด้วย

1) อำนวยความสะดวกพื้นที่บริเวณท่าเรือ และจัดเตรียมสำนักงานชั่วคราวเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และวางแผนประชุมสั่งการของทัพเรือภาค 1 สำหรับอำนวยการและประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสากู้ภัยให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง

2) ส่งเรือลากจูง (TUG) 3,100 แรงม้าที่ใช้ในการลากจูงเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (เรือประจวบ 4 และเรือประจวบ 5) พร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ ณ จุดเกิดเหตุ และเรือลากจูงในการนำเรือเข้า-ออกเทียบท่าช่วงวันที่ค้นหาผู้สูญหาย

3) สนับสนุนท่าเทียบเรือ และพื้นที่ในการจอดอากาศยาน (ท่าเทียบเรือ C 4 และ C 5)

4) สนับสนุนรถเครน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง สาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า

5) สนับสนุนเสบียง และเป็นศูนย์กลางรวบรวมเสบียงสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้านและชุมชน พร้อมประสานกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อส่งต่อไปยังให้ทีมผู้ปฎิบัติงาน

6) จัดทีมงานหน้าท่าและบนท่าที่พร้อมปฏิบัติภารกิจสนับสนุน

ท่าเรือประจวบ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติสำคัญเพื่อความปลอดภัยทางทะเล โดยสนับสนุนท่าเรือให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการรองรับการเผชิญเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติสำคัญที่ผ่านมา หลายครั้ง อาทิ เป็นศูนย์เผชิญเหตุกรณีพายุปาบึก, สนับสนุนกองทัพเรือนำเรือหลวงข้าจอดเทียบท่าในการออกปฏิบัติราชการการตรวจสอบคราบน้ำมัน เหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันดีเซล ป.อันดามัน 2 อับปางห่างจากปากน้ำชุมพรประมาณ 24 ไมล์ทะเล, จัดเรือ ต. 81 สนับสนุนกองทัพเรือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

สำหรับเครื่องหมายสหัทยานาวี เป็นเครื่องหมายของกองทัพเรือ ที่มอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด กล่าวคือ เป็นผู้ที่กองทัพเรือเห็นสมควร หรือเป็นผู้สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ โดย สหัทยานาวี มีความหมายว่า "กองทัพเรือขอบคุณที่ได้รับความร่วมใจ"

ที่มา: สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด