ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของ บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ที่ 'BB(tha)' และ 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ'

15 Dec 2022

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'BB(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ DAOLSEC; BB+(tha)/เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ/B(tha)) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกเสนอขายจะมีมูลค่า ไม่เกิน 300 ล้านบาท โดย 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' ของหุ้นกู้ด้อยสิทธินั้นสอดคล้องกับ 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' ของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ DAOLSEC

หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ DAOLSEC ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ DAOLSEC ('BB+(tha)') ซึ่งเป็นอันดับเครดิตอ้างอิง (anchor rating) อยู่ 1 อันดับ สะท้อนถึงความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risks) ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีมากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งเป็นแนวทางการพิจาณาอันดับเครดิตที่สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ (Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria)

นอกจากนี้ การจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ ยังได้พิจารณาถึง สถานะด้อยสิทธิของหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีลำดับสิทธิในการเรียกร้อง (priority of claims) ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญ ทั้งนี้ ฟิทช์ไม่ได้ปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเพิ่มเติมจากสำหรับความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ (non-performance risk) เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติรองรับ ผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption features) และไม่มีคุณสมบัติการแปลงเป็นทุน (equity conversion) ฟิทช์ไม่ได้พิจารณาให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวมีส่วนของหนี้ที่คิดเป็นทุน (equity credit) เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ DAOLSEC สามารถดูได้จากประกาศครั้งล่าสุด เรื่อง "ฟิทช์ให้ 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' แก่อันดับเครดิตภายในประเทศของ บล. ดาโอ (ประเทศไทย)" ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ("Fitch places DAOL SECURITIES (THAILAND) on Rating Watch Negative") ดูได้จาก https://www.fitchratings.com/site/pr/10219749

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะถูกปรับลดอันดับ หากมีการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ DOALSEC

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การยกเลิก 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' ของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ DAOLSEC น่าจะส่งผลในทางเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เช่นกัน

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิอาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับ หากมีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ DOALSEC แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์คาดว่าโอกาสของการปรับเพิ่มอันดับเครดิตนั้นยังมีจำกัดเนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศมี 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ'

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com