"ดานิลี่" ยืนยันสนับสนุนงานคนพิการต่อเนื่อง

08 Dec 2022

นายกตัญญู โกมุทมาศ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดานิลี่ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2565 "ระดับดี" จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโดย "ดานิลี่" ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมความพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

"ดานิลี่" ยืนยันสนับสนุนงานคนพิการต่อเนื่อง

เพื่อพัฒนาคนพิการได้มีงานทำที่ดี ช่วยให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนับสนุนคนพิการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ส่งผลให้ "ดานิลี่" ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2565 "ระดับดี" ในโอกาสนี้ ท่านจีรยดา ธรรมบุษดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยองและคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน บริษัท ดานิลี่ จำกัด ยืนหยัดและยืนยันสนับสนุนงานด้านคนพิการต่อไปในทุกมิติ

"ดานิลี่" ยืนยันสนับสนุนงานคนพิการต่อเนื่อง