"SYS" ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก 2 องค์กรสำคัญ ตอกย้ำหลักธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจที่ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พฤหัส ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๑๘
SYS ได้รับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ จาก 2 องค์กรสำคัญ ตอกย้ำคุณภาพ ความปลอดภัย และความใส่ใจในการดำเนินงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
SYS ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก 2 องค์กรสำคัญ ตอกย้ำหลักธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจที่ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม กรรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี เปิดเผยว่า SYS ได้รับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14067:2018 จาก Bureau Veritas ที่ให้การรับรองครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกรายการของ SYS และได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ SYS โดยการนำ Carbon Footprint ไปใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานคือ Bureau Veritas และ อบก. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในการดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม

"SYS ให้ความสำคัญในเรื่องการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ยึดมั่นในแนวคิดธุรกิจ Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ด้วยการเลือกวัสดุคุณภาพที่มีแนวคิดรักษ์โลก และรีไซเคิลได้ 100% ซึ่งไม่เพียงสนับสนุนแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ SYS ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างยั่งยืนด้วย" นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวสรุป

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย (ตามข้อกำหนด ISO 14040) ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต/การประกอบชิ้นงาน การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน รวมถึงการขนส่งที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณออกมาในรูปของ กรัม, กิโลกรัม หรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การที่องค์กรทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ จะสามารถนำไปใช้วางแผนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในระดับสูงสุด ขณะที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดเอกสารรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ SYS ได้ที่ www.syssteel.com/download/#เอกสารรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา: อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

SYS ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก 2 องค์กรสำคัญ ตอกย้ำหลักธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจที่ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด