TLC SPU ร่วมกับ คอวท. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน Metaverse platform gather hybrid สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

พุธ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๙:๑๔
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน Metaverse platform gather hybrid และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี อาจารย์ชาติชาย กอจิตตวนิจ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาล้ยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ หัวข้อ Metaverse และ Metaverse Platform ,หัวข้อ เทคนิคการสมัครและใช้งาน Metaverse Platform Gather ,หัวข้อ การสร้างห้องเรียนเสมือนบน Metaverse Platform Gather และหัวข้อ การประยุกต์ใช้และพัฒนาห้องเรียนเสมือนในรายวิชาที่สอน
TLC SPU ร่วมกับ คอวท. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน Metaverse platform gather hybrid สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดและหลักการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน และการออกแบบห้องเรียนโลกเสมือน ด้วย Metaverse Platform Gather Hybrid สำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนโลกเสมือนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมณ ห้องบงกช อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

TLC SPU ร่วมกับ คอวท. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสมือน Metaverse platform gather hybrid สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด