ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่โครงการหุ้นกู้ Medium Term Notes ของธนาคารกสิกรไทยที่ 'AA+(tha)/F1+(tha)'

จันทร์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๔:๔๘
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่โครงการหุ้นกู้ medium term notes ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank ('AA+(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'AA+(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' โครงการหุ้นกู้ medium term notes ดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และสามารถออกหุ้นภายใต้โครงการได้ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยจะเป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันเท่านั้น

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นั้นจะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองว่า หุ้นกู้ชุดอื่นที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับเครดิต

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ KBank เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร อันดับเครดิตภายในประเทศของ KBank พิจารณาจากความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร ซึ่งสะท้อนจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) และความคาดหวังของฟิทช์ถึงโอกาสที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยซึ่งสะท้อนโดยอันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล (Government Support Rating)

นอกจากนี้อันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารยังรวมการพิจารณาถึงโครงสร้างเครดิตของธนาคารในเชิงเปรียบเทียบกับธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับในประเทศ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต สามารถดูได้จากประกาศครั้งล่าสุด หัวข้อ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารกสิกรไทยที่ 'BBB' และ 'AA (tha); แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ' (Fitch Affirms KASIKORNBANK at 'BBB' and 'AA+(tha)'; Outlook Stable) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ KBank จะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศของ KBank จะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคาร

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาลของ KBank มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตสากลของประเทศไทย (BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด