ฟิทช์ให้ 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' แก่อันดับเครดิตภายในประเทศของ บล. ดาโอ (ประเทศไทย)

จันทร์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๐:๐๖
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ DAOLSEC) อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว 'BB+(tha)' เนื่องจาก มีความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจมีผลขาดทุนและความเสียหายทางด้านชื่อเสียง ซึ่งเป็นผลกระทบจากความผิดปกติของธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์และการผิดนัดชำระค่าหุ้นของนักลงทุนเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2565

DOALSEC เป็น 1 ใน 11 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมตำรวจ เพื่อให้สอบสวนธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ที่มีความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวเป็นเวลา 90 วัน เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่า อาจมีความเป็นไปได้ที่ความสามารถในการทำกำไรและส่วนของผู้ถือหุ้นและการระดมทุน (funding) ของ DAOLSEC จะได้รับผลกระทบด้านลบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งระดับของผลกระทบจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาใช้มาตรฐานบัญชีกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดย DAOLSEC อาจมีการบันทึกผลขาดทุนจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินของ DAOLSEC อย่างเป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนถึงผลกระทบที่กล่าวมาในขณะนี้ เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการสืบสวนโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

ฟิทช์คาดว่าจะประกาศยกเลิก 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' เมื่อมีข้อบ่งชี้ถึงผลกระทบที่จะเกิดต่องบการเงินของ DAOLSECและ เมื่อบริษัทมีความชัดเจนถึงแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

อันดับเครดิตภายในประเทศของ DOALSEC นั้นสะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่ค่อนข้างเล็ก โดยมีส่วนแบ่งการตลาด ในด้านปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่สูงกว่า 1% เล็กน้อย ณ สิ้นครึ่งปีแรกของปี 2565 นอกจากนี้อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยังมีขนาดค่อนข้างเล็กและอัตราส่วนหนี้สินในระดับสูงกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ที่ฟิทช์ทำการจัดอันดับเครดิต

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
อันดับเครดิตภายในประเทศของ DAOLSEC อาจถูกปรับลดอันดับเครดิตลงหลายอันดับ หากพบว่าผลกระทบจากธุรกรรมดังกล่าว ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัท (เช่น ด้านคุณภาพของสินทรัพย์และด้านเงินกองทุน) มีการปรับตัวด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมไปถึงความเสียหายระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นกับเครือข่ายทางธุรกิจ (franchise) ความสามารถในการทำกำไร และความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ หากการสอบสวนธุรกรรมมีความล่าช้าและส่งผลทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อฐานะการเงินของบริษัท ก็อาจส่งผลกระทบทางลบต่ออันดับเครดิตด้วย หากมีความชัดเจนว่า เกิดความเสียหายอย่างมากต่อความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้เดิม (Refinancing) และ สถานะสภาพคล่องของกิจการ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
ฟิทช์อาจยกเลิกเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบและคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ DAOLSEC หากผลของการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท หรือ หากบริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าและเจ้าหนี้เกิดความเชื่อมั่นได้ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทุนอย่าง มีนัยสำคัญที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของระดับหนี้สิน น่าจะเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนอันดับเครดิตให้ยังอยู่ในระดับปัจจุบันได้

อันดับเครดิตตราสารหนี้และอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่งได้รับ 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' ด้วย มีระดับที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ DAOLSEC อยู่ 1 อันดับ สะท้อนถึงความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risks) ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีมากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ DAOLSEC จะส่งผลให้อันดับเครดิตระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ถูกปรับลดอันดับเครดิต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การยกเลิก 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' ของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ DAOLSEC น่าจะส่งผลในทางเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เช่นกัน

รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังนี้:
DAOLSEC:

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'BB+ (tha)'; ให้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ จากเดิม แนวโน้มอันดับเครดิต มีเสถียรภาพ
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ 'B (tha)'; ให้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ จากเดิม แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ 'BB (tha)' ; ให้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ จากเดิม แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด