UP Book Fair 2022 ครั้งที่ 10 มหกรรม SHOP หนังสือแห่งปี

พุธ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๗:๐๘
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเปิดงาน UP Book Fair ประจำปี 2565 จัดโดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรรมการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤสจิกายน 2565 บริเวณชั้น G อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
UP Book Fair 2022 ครั้งที่ 10 มหกรรม SHOP หนังสือแห่งปี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเปิดงาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธจำหน่ายหนังสือและเลือกซื้อหนังสือผ่านระบบเครดิตเลือกซื้อหนังสือ และเข้าเยี่ยมชมการสาธิตการใช้งาน VR Edutainment เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยโครงการ UP Book Fair 2022 ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 เป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือจากร้านหนังสือและศูนย์หนังสือ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศอื่น เข้ามาที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร ต่อไป

ภายในงานมีร้านชั้นนำมากมายที่ได้ร่วมออกบูธจำหน่ายหนังสือ พร้อมทั้งได้มอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเพื่อสมทบโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน (Knowledge We Share) เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล โดยตลอดวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. พบกับกิจกรรมภายในงาน อาทิ - การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากตัวแทนจำหน่ายหนังสือชั้นนำ - กิจกรรมส่งต่อหนังสือมือสองเพื่อน้อง - กิจกรรมรับบริจาคหนังสือ/ มอบหนังสือจากร้านหนังสือและศูนย์หนังสือที่เข้าร่วมโครงการ - กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ/ กิจกรรมขวดแลกแต้ม (เครดิต) สำหรับแลกซื้อหนังสือ - กิจกรรมการแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

UP Book Fair 2022 ครั้งที่ 10 มหกรรม SHOP หนังสือแห่งปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด