"Train the Trainer" ส่งต่อความรู้สู่โรงเรียน ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

จันทร์ ๓๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๐๑
วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดการอบรมหลักสูตร "Train The Trainer"?สำหรับโรงเรียนที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยดุสิตธานี?เพื่อเป็นการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการครัวศิลปะการประกอบอาหาร? ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน 
Train the Trainer ส่งต่อความรู้สู่โรงเรียน ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และดร.ทิวา พาร์ค คณบดีหลักสูตรไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ มีอาจารย์จำนวน 14 ท่าน จาก 8 สถาบันการศึกษาที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ดังนี้

  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • โรงเรียนปลูกปัญญา
  • โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
  • โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต?
  • โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
  • โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  • โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สำหรับการอบรมหลักสูตร "Train the Trainer" มีการรวบรวมรูปแบบและข้อมูลการเรียนรู้ตามแบบฉบับของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งหัวข้อในการอบรมประกอบไปด้วย สุขาภิบาลอาหาร อุปกรณ์และการแต่งกายสำหรับห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การวางแผนการสอนปฏิบัติและการเขียน Working Plan และการสอบสอน เป็นต้น โดยผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร่วมให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการสอบสอนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] 

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

Train the Trainer ส่งต่อความรู้สู่โรงเรียน ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด