วิศวะมหิดล ขยายบ่มเพาะวิศวกรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ป้อนตลาด...รองรับฮับอาเซียน และ FTA ภาษีนมเป็นศูนย์

ศุกร์ ๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๐๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลกซึ่งได้รับการรับรองจาก ABET สหรัฐอเมริกา ขยายรับนักศึกษา ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (Dairy and Beverage Engineering : DBE) เผยจุดเด่นจากการผนึกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมนมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ครบครันอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมุ่งผลิตวิศวกรอุตสาหการที่เชี่ยวชาญบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับตลาดแรงงานซึ่งมีความต้องการสูง ตลาดส่งออกเขตการค้าเสรี FTA และการขยายตัวของไทยก้าวเป็นฮับผลิตภัณฑ์นม-เครื่องดื่มในอาเซียน
วิศวะมหิดล ขยายบ่มเพาะวิศวกรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ป้อนตลาด.รองรับฮับอาเซียน และ FTA ภาษีนมเป็นศูนย์

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) กล่าวว่า หลักสูตร ป.ตรีวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (Dairy and Beverage Engineering : DBE) ซึ่งเปิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในปี 2560 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โดยผนึกความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมผู้นำผลิตภัณฑ์นม เช่น บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และต่างประเทศพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงความต้องการของตลาด จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมนม-เครื่องดื่มในประเทศไทยและนานาประเทศเติบโตขยายตัวสูง รองรับความต้องการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์ ขณะที่ค่าเฉลี่ยคนทั้งโลก ดื่มนม 113 ลิตรต่อคนต่อปี ทวีปเอเชีย 66 ลิตรต่อคนต่อปี คนไทยบริโภค 18 ลิตรต่อคนต่อปี ยังมีช่องว่างตลาดในประเทศอีกมาก และโอกาสส่งออกที่เปิดกว้างไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างประเทศจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งมีการลดภาษีผลิตภัณฑ์นมเป็นศูนย์ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกของไทยไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น คือ ไทยมีศักยภาพในการผลิตและมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน และมีความพร้อมที่จะเป็น 'ศูนย์กลางอุตสาหกรรมนม-เครื่องดื่มในอาเซียน'

ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (DBE)  มีแผนเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี รอบ Portfolio 1/1 ตั้งแต่วันนี้ - 17 ตุลาคม 2565  จุดเด่นของหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่ก้าวหน้าทันสมัย ระบบการผลิตแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing) การผลิตขั้นสูงในอุตสาหกรรม (Advanced Industrial Manufacturing) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-aided Product Design) ผู้เรียนจะมีสมรรถนะสูงในวิศวกรรมอุตสาหการ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ ความรู้ทางจุลชีววิทยา วิศวกรรมกระบวนการแบบองค์รวม ตลอดจนความเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เสริมศักยภาพในด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ด้านการผลิตและการจัดการภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ อีกทั้งบ่มเพาะให้มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพอีกด้วย ภายใต้ Eco-System ห้องปฏิบัติการที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีเครื่องผลิตนมและอุปกรณ์ทันสมัย ที่กระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนและวิชาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นอกจากนี้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (DBE) ยังมีความร่วมมือกับองค์กรในนานาประเทศด้วย เช่น เมื่อเร็วๆนี้ สถาบัน ECAM LaSalle เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงาน MU-ECAM Engineering Workshops and Cultural Exchange Program 2022 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ทำธุรกิจส่วนตัว ทำงานอาชีพในสายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การที่บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มยังเป็นการเปิดโอกาสที่กว้างขึ้นทั้งงานในประเทศและนานาประเทศ ซึ่งมีความต้องการบุคคลากรด้านนี้มาก

คุณสมบัติของผู้เรียน ต้องมีวุฒิการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00,  2) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาสุดท้ายในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย, 3) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาสุดท้ายในต่างประเทศ, 4) ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) TOEIC มีระดับคะแนนตั้งแต่ 605 ขึ้นไป 2) TOEFL iBT มีระดับคะแนนตั้งแต่ 65 ขึ้นไป 3) TOEFL ITP มีระดับคะแนนตั้งแต่ 510 ขึ้นไป, 4) IELTS มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป, 5) MU GRAD Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 72 ขึ้นไป, 6) Duolingo English Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 90 ขึ้นไป หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และต้องผ่านการสอบอย่างน้อย 1 การทดสอบ เช่น TOEFL, IELTS เป็นต้น

กำหนดเปิดรับสมัคร นักศึกษา ป.ตรี รอบ Portfolio 1/1 ตั้งแต่วันนี้ - 17 ตุลาคม 2565 รายละเอียดในลิ้งค์นี้ https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/all-tcas/3295-tcas-66-direct-admission-industrial-engineering-intenational-daily-and-beverage.html ติดต่อสอบถาม ดร.ดลพร โทร 081-909-0200 E-mail : [email protected]

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

วิศวะมหิดล ขยายบ่มเพาะวิศวกรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ป้อนตลาด.รองรับฮับอาเซียน และ FTA ภาษีนมเป็นศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด