SONIC เข้าทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ปี 65

พฤหัส ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๔
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) ผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์
SONIC เข้าทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ปี 65

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มบริการ (Services) ในรอบการประเมินปี 2565

"การที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 ในปีนี้ มาจากการกำหนดทิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีประเด็นที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติให้เกิดผล ได้แก่ การมุ่งพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม รวมถึงการสร้างคุณค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาสังคม ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับและดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างสมดุล"

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

ที่มา: สถาบันไทยพัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด