ม.หอการค้าไทย UTCC เปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศที่ศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์สำหรับผู้บริหาร โดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

พฤหัส ๐๖ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๓๑
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการ ร่วมกับ สมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมเป็นกำลังสำคัญผนึกกำลังผู้บริหารระดับสูง นำไปสู่การดึงเอาศักยภาพภายใน เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน ทั้ง 2 สถาบันจึงได้มีการเปิดหลักสูตรหลักสูตรสุนทรีย์ศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive Program in Aesthetics and Art: TOP-ART) พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศักยภาพของทั้ง 2 สถาบัน และเป็นการประสานองค์ความรู้ อันจะรังสรรค์ประโยชน์ด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์ โดยการเรียนรู้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านสุนทรียศาสตร์ และศิลป์ ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  ที่มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งจาก ภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ ซึ่งการร่วมมือในการสร้างหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นหลักสูตรใหม่และเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้บริหารระดับสูง มีทักษะรองรับเทรนด์ประเทศไทยที่ผู้บริหารไทยต้องก้าวนำด้าน Soft power และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อไม่ให้พลาดในการมองเห็นโอกาสนี้
ม.หอการค้าไทย UTCC เปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศที่ศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์สำหรับผู้บริหาร โดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ล่าสุด ได้มีพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art : ATA) รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ประธานกรรมการหลักสูตร เป็นประธานในพิธีและเป็นองค์ปาฐกพิเศษในหัวข้อ "สุนทรียะให้อะไรแก่ชีวิตมนุษย์"

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าหลักสูตร  " TOP-ART คือหลักสูตรที่ประมวลความรู้ ประสบการณ์ ของเหล่ากูรูทางด้านศิลปะและการลงทุน เพื่อร่วมสร้างการตระหนักและรับรู้ในคุณค่าของสุนทรียศาสตร์และศิลป รวมทั้งการนำเอาหลักของสุนทรียศาสตร์มาปรับใช้ในการสร้างเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลนับแสนล้านบาท โดยมุ่งเรียนรู้ ในความสำคัญประกอบไปปด้วย Art for Like ที่เรียนรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิต, Art for Love เรียนรู้ทุกสิ่งที่อย่างที่เกี่ยวข้องกับ สุนทรียศาสต์, Art for Rich เรียนรู้ศิลปะเพื่อการลงทุนและทางเลือกใหม่ของการสร้างรายได้จากงานศิลป์ และสุดท้าย Art for Happiness ศิลปะกับการสร้างความสุขไม่มีสิ้นสุดด้วยกันแบ่งปันโอกาสแห่งการเรียนรู้ ค้นหา Passion และอัตลักษณ์ตัวตนผ่านการทำงานศิลปะ ซึ่งภายในการเรียนได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการนำประเด็นร่วมสมัยและเรื่องราวทางสุนทรีย์ศาสตร์และศิลป์ มา แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สนั่น อังอุบลกุล ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายหลักสูตร รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานอำนวยการหลักสูตร รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร นางสาวกุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์ นายกสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เลขานุการหลักสูตร และ นายณัฐไวภพ ฐณะพงศ์ภักค์ นายกสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศในวันดังกล่าว

เกี่ยวกับ หลักสูตรหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าไทย สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง และสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ ซึ่งมีความต้องการเสนอหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งจาก ภาครัฐ เอกชน โดยเน้นการสร้างสังคมแห่งพุทธิปัญญา สร้างการตระหนักและรับรู้ในคุณค่าของสุนทรียศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งการนำเอาหลักของสุนทรียศาสตร์และศิลป์มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สุงสุดทั้งด้านภาพลักษณ์และคุณประโยชน์ ทั้งยังเป็นอีกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งในปัจจุบันนับเป็นรายได้หลักของประเทศ โดยนำประเด็นต่างๆมาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จริง อาทิ ศิลปิน ผู้สะสมงานศิลป์ นักจัดการประมูลงานศิลป์ นักลงทุนงานศิลป์ นักบริหารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆเช่น วรรณศิลป์ วาทศิลป์ นาฎกรรม ดนตรีกรรม คหกรรม เป็นต้น มาเป็นผู้นำการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ แนวความคิด และประสบการณ์ทางด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของงานศิลป์เพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียะและสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างได้ผลเป็นรูปธรรมและการดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เชื่อมโยงกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ที่จะนำพาองค์กรรวมไปถึงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://topart.utcc.ac.th/ และ https://www.facebook.com/topartutcc

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย UTCC เปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศที่ศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์สำหรับผู้บริหาร โดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด