กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รับมอบเข็มและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

พุธ ๐๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๕๔
นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน ในโครงการ "PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยังยืน" จัดขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว พร้อมกับภาคีเครือข่าย 70 องค์กร ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยหลักการ Extended Producer Responsibility(EPR)
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รับมอบเข็มและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

ความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวจากทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบของผู้ผลิต ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการนำระบบ EPR มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดรับนโยบายการพัฒนา BCG Model ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net ZeroEmission)

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด