วว./JPI ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มประเทศอาเซียน

ศุกร์ ๓๐ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๕:๕๔
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม ( อว.)  พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา   โสดา   ผู้อำนวยการ  กองวิเทศสัมพันธ์  วว.  ประชุมหารือกับ  Mr.Shigeo Koshino, Senior Director, Japan Packaging Institute (JPI) และ Mr.Takehiro  KANEKO, Manager, Transport Packaging  Division, JPI   เพื่อหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความยั่งยืน ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน เช่น การออกแบบหรือใช้วัสดุที่ช่วยลดโลกร้อน ตามนโยบาย  Net  Zero  Emission ของประเทศไทยและทั่วโลก 
วว./JPI ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มประเทศอาเซียน

นอกจากนี้ วว. ประสงค์จะขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลาว และกัมพูชา โดยนำความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ที่ได้ร่วมกันพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นไปถ่ายทอดให้กับประเทศดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

อนึ่ง JPI เป็นสมาชิกสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (Asian Packaging Federation, APF) และได้เข้าร่วมเป็น Keynote  speaker ใน 23rd IAPRI  World  Conference  on  Packaging (IAPRI 2022)  เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อีกทั้ง วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศทบ.) และ JPI อยู่ระหว่างประสานการลงนามบันทึกความร่วมมือในปี พ.ศ. 2566  เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน  (ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น)

 

 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว./JPI ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มประเทศอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด