อบรมหลักสูตร Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

28 Sep 2022

เวลา นับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหา ทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา หรืองานเยอะมาก ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าท่านสามารถ จัดความสำคัญของงาน งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน ต้องทำก่อน ทำหลัง และทราบเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลจะต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลา เพื่อช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆ กันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

อบรมหลักสูตร Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เรียนรู้หลักการจัดความสำคัญของงานเทคนิคในการบริหารเวลา
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ และเครื่องมือในการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

วิทยากร : คุณบุญสืบ ปัญญา

กรรมการผู้จัดการ สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนา ไอ-ทีม บริษัท ไอ-ทีม จำกัด

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Leadership , Teamwork , การจูงใจ , การประเมินผลการปฏิบัติงาน ,การบริหารความขัดแย้ง

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 3 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

หัวข้อ

 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
 • แบบประเมินตนเอง
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 1 : การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของกิจกรรม  (Activity Prioritization)
 • ฝึกปฏิบัติ
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 2 : การวางแผนและจัดทำตารางการบริหารเวลา (Time Schedule)
 • ฝึกปฏิบัติ
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 3 : เทคนิคการทำงานโดยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล
 • สรุปความคิดรวบยอด

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.ftpi.or.th/event/76021

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452-456

อีเมล์ : [email protected]

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit