สพร. 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐:๔๘
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้ว่างงาน ที่สนใจประกอบอาชีพอิสระด้านช่างฝีมือ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 -25 กันยายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม และโรงแรม Fishing Resort อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 48 คน
สพร. 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

การฝึกอบรมตามโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบและแรงงานคืนถิ่นให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพ ยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ในการฝึกอบรมจะประกอบด้วยการฝึกทั้งภาคทฤษฎี อาทิเช่น ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ และการฝึกภาคปฏิบัติ อาทิเช่น การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ ไปจนถึงการบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด