วว.ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว.ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2565

26 Sep 2022

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2565 โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม นางสาวกาญจนา ทุมมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ พร้อมด้วยบุคลากร วว. เข้าร่วมพิธีฯ ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลศิริราช

วว.ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว.ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2565

อนึ่ง "วันมหิดล" ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี  อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย"