สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบเครื่องมือช่าง 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

26 Sep 2022

นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ร่วมกับนางสาวกนกพร ณ ลำปาง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบเครื่องมือช่าง พร้อมกับวุฒิบัตร และหนังสือรับรองตามโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า"ให้กับช่างไฟฟ้าชุมชน จำนวน 15 คน ได้ผ่านฝึกอบรมในสาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2565 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่าง วันที่ 13 - 14 กันยายน 2565 และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบเครื่องมือช่าง 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

นางสาวกนกพร ณ ลำปาง กล่าวว่า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าบริการให้กับประชาชน เป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบล สร้างอาชีพสร้างรายได้ช่างไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมาย ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทำงานได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้รับการประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงส่งผลให้การจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องจ้างผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จึงจะสามารถปฏิบัติงานในอาคารสาธารณะ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงมหรสพต่างๆ ได้

ดังนั้น ช่างชุมชนทุกคนที่ผ่านโครงการนี้จะเป็นช่างที่มีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างดี เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ว่าจ้าง และประชาชนในชุมชนว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ฝีมือดี มีมาตรฐาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบเครื่องมือช่าง 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565