SFLEX รับรางวัลเกียรติยศ "องค์กรคนดี"

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐:๕๓
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานวุฒิสภา ให้เกียรติมอบโล่และถ่ายภาพร่วมกับ ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX) เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ "องค์กรคนดี" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ประจักษ์ในสังคม งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา เมื่อเร็วๆ นี้
SFLEX รับรางวัลเกียรติยศ องค์กรคนดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด