สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

02 Sep 2022

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวเปิด โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) กิจกรรม"ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์" ณ ศาลานวรัตน์ธารา วัดศิริการ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ บัวเย็น กล่าวรายงานจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณสุนิสา เบญจกิจ เจ้าของป้าสาสวนผักปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ คุณจิรายุทธ พุทธิวงศ์พาณิชย์ และอาจารย์ ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

ด้านผู้อำนวยการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นประชาชนตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี สามารถนำความรู้ด้านการปลูกผักมาประยุกต์กับการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้และลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริโภคได้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี