TKS คว้า 100 คะแนนเต็ม การจัดประชุม AGM ปี 2565

18 Aug 2022

บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศได้รับการประเมิน การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2565 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (AGM Checklist) อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในทุกปี

TKS คว้า 100 คะแนนเต็ม การจัดประชุม AGM ปี 2565