คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม กรมการสัตว์ทหารบก

พฤหัส ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๔๖
ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาล้ยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ไดัรับเชิญจากกรมการสัตว์ทหารบก โดย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการสัตว์ทหารบก ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการอบรมโครงการ "กฎหมายในชีวิตประจำวัน" เพื่อให้ความรู้กับกำลังพลของหน่วย ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม กรมการสัตว์ทหารบก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด