JP จัดประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๑๓
นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP และดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพิษณุ แดงประเสริฐ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทที่ร่วมประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ
JP จัดประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากไอพีโอ เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการลงทุนกิจการอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JP-W1 จำนวนไม่เกิน 227,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในสัดส่วน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 341,250,0000 บาท จากเดิมที่ 227,500,000 บาท พร้อมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้อง

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด