วว.ร่วมติดตาม รมว.อว. ลงพื้นที่นครสวรรค์ ร่วมงานครบรอบ 100ปี มรภ.นครสวรรค์ /ประชุมร่วมอธิการบดี มรภ. 38 แห่ง

15 Aug 2022

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด "1 ศตวรรษ อภิวัฒน์การเรียนรู้สังคมท้องถิ่นไทย" และงาน "The 5th ICRU International Conference" พร้อมกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)"

วว.ร่วมติดตาม รมว.อว. ลงพื้นที่นครสวรรค์ ร่วมงานครบรอบ 100ปี มรภ.นครสวรรค์ /ประชุมร่วมอธิการบดี มรภ. 38 แห่ง

โอกาสนี้ รมว. อว. ได้มอบนโยบายให้กับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ในการนี้ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีฯ ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์