บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable

10 Aug 2022

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) จำนวน 3 รุ่น ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ระดับ A+ แนวโน้ม "คงที่" สะท้อนความแข็งแกร่งของกิจการและโอกาสในการขยายธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร

บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บ้านปูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปมีจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 4 ปี รุ่นอายุ 7 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเสนอขายในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านสาขา ระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ"

หุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานของบ้านปูที่พร้อมขยายการเติบโตเพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) ภายใต้การเปลี่ยนผ่านธุรกิจของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter รวมถึงความสามารถในการรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารกระแสเงินสดไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้ง ระบุเพิ่มเติมด้วยว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 บ้านปูมีผลการดำเนินงานดีกว่าที่ทริสเรทติ้งประมาณการณ์ไว้ โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 433 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ดีขึ้นมาอยู่ที่ 3.6 เท่า จาก 4.5 เท่า ณ สิ้นปี 2564

นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2565 บ้านปูได้บรรลุผลสำเร็จในการซื้อสินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา มูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทริสเรทติ้งคาดว่า สินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี้จะสามารถสร้าง EBITDA ให้แก่บริษัทฯ ได้ทันทีประมาณ 150-180 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในหุ้นทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพหรือเฮลธ์แคร์ (Healthcare) ในสหรัฐฯ มูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกด้วย

"บริษัทฯ มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค มีศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter เชื่อว่า หุ้นกู้บ้านปูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้" นางสมฤดีกล่าวเสริม

ทั้งนี้ บ้านปูในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) มุ่งสร้างการเติบโตด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนหรือ ESG ทำให้ในปี 2565 นี้ บ้านปูได้รับผลการประเมินความยั่งยืนในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จาก ESG Ratings โดย MSCI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ รวมถึงยังคงรักษาตำแหน่ง "Gold Class" ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการประกาศผลรางวัล S&P Global Sustainability Yearbook 2022 ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ BANPU สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.1428 กด #4
  • บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)) โทร. 02-165-5555

บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable