ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานเบตง

อังคาร ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๑
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานเบตง สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยะลา เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพในการพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานเบตง

ตามมาตรฐานที่ ICAO กำหนด กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกสนามบิน สำหรับท่าอากาศยานเบตง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา เป็นท่าอากาศยานที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น กองอุตุนิยมวิทยาการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด

ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินพื้นฐานตามมาตรฐานสากล ประจำท่าอากาศยานด้วยระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System : AWOS) ณ สถานีตรวจอากาศการบิน ท่าอากาศยานเบตง เพื่อการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินสำหรับการขึ้น-ลง ของเครื่องบินให้เกิดความปลอดภัยและได้เริ่มให้บริการมาระยะหนึ่งแล้ว

จากนั้น ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วย ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิยา ฝ่ายวิชาการ นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน และคณะ เดินทางเยี่ยมชมการบริหารจัดการการเดินทางเข้า-ออก ชายแดนไทย - มาเลเซีย หลังจากยกเลิกการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass โดยมีนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ให้การต้อนรับ ณ ด่านพรมแดนเบตง อ. เบตง จ.ยะลา ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯและคณะมีกำหนดเดินทางไปราชการเพื่อมอบนโยบายให้กับสถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานเบตง สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยะลาและหน่วยงานในสังกัด ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด