วบจ.ม.ศรีปทุม บินลัดฟ้า MOU บริษัทยักษ์ใหญ่ ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว (มหาชน) ปูทางสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสู่นานาชาติ

อังคาร ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๒
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ และนักศึกษา บินลัดฟ้าสู่ สปป.ลาว เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายคำสอน สิดทิไซ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว (มหาชน)
วบจ.ม.ศรีปทุม บินลัดฟ้า MOU บริษัทยักษ์ใหญ่ ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว (มหาชน) ปูทางสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสู่นานาชาติ

เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาองค์การ พัฒนาบุคลากร การประชุมทางวิชาการ การจัดฝึกอบรม การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่บุคลากร และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำระดับนานาชาติ ตลอดจนร่วมกันผลิตบัณฑิตคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเร็วๆนี้

นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการ MOU ทางบริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว (มหาชน) ยังได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานโครงการท่าเรือบกท่านาแล้ง (Dry Port)  และเข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมโบราณสถาน รถไฟความเร็วสูง และธรรมชาติเวียงจันทน์-วังเวียง อีกด้วย

https://youtu.be/52CL4A5w-04

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วบจ.ม.ศรีปทุม บินลัดฟ้า MOU บริษัทยักษ์ใหญ่ ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว (มหาชน) ปูทางสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสู่นานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด