เชียงใหม่ จัดพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค และมอบรางวัล แก่เยาวชนผู้ชนะการแข่งขัน

จันทร์ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๑๗
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการประกอบอาหาร สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น และสาขาเมคคาทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีปิดและแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้ง 3 สาขา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
เชียงใหม่ จัดพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค และมอบรางวัล แก่เยาวชนผู้ชนะการแข่งขัน

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รับผิดชอบหลักการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 เพื่อคัดเลือกเยาวชนผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานลำดับที่ 1 - 3 เป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการประกอบอาหาร  ประเภทเยาวชน จำนวน 12 คน สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น ประเภทเยาวชน จำนวน 22 คน และสาขาเมคคาทรอนิกส์  ประเภททีม จำนวน 12 คน 6 ทีม รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 46 คน จาก 18 สถานศึกษา โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้สนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันและเหรียญรางวัลลำดับที่ 1 - 3  สาขาการประกอบอาหาร จำนวน 19,000 บาท สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น จำนวน  19,000 บาท และสาขาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 38,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 76,000 บาท และได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากภาคเอกชนเพิ่มเติม ในสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น จากบริษัท แอร์มิเน้นท์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 13,000 บาท และสาขาเมคคาทรอนิกส์ จากบริษัท ยูเอสอี โฟล-ไลน์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท และ บริษัท ซีเทค ไดแด็คติค จำกัด จำนวน 10,000 บาท รวมเงินรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น  109,000 บาท โดยสรุปผลการแข่งขัน ได้ดังนี้

 1. สาขา การประกอบอาหาร ประเภทเยาวชน

ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 12 คน  ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก จำนวน  8 คน  ผลการแข่งขัน ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวณัฐชา นุ่มกรรณ์ จากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นายศีลวัฒน์ โชคดีศรีสวัสดิ์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวธันยพร สิงขรณ์ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
 1. สาขา เทคโนโลยีระบบทำความเย็น ประเภทเยาวชน

ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 22 คน  ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก จำนวน 10 คน  ผลการแข่งขัน ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ นายสรัลธร รอดภัย จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเงินสนับสนุนจาก บริษัท อีมิเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 6,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 16,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นายก้องภพ เรืองขำ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี-เทค)
  ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท และเงินสนับสนุนจาก บริษัท อีมิเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ นายณัฐชัย ชัยสงคราม จาก วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และเงินสนับสนุนจาก บริษัท อีมิเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 6,000 บาท
 1. สาขา เมคคาทรอนิกส์ ประเภททีม

ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 6 ทีม  จำนวน 12 คน ผลการแข่งขัน ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายนิติภูมิ เผ่าต๊ะใจ และ นายทวีชัย กันทะวัง
  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
  และเงินสนับสนุนจาก บริษัท ยูเอสอี โฟล-ไลน์ จำกัด จำนวน 5,000 บาท และบริษัท ซีเทค ไดแด็คติค จำกัด จำนวน 5,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายนนทสิทธิ์ บุปผาใสสิริ และนายศิลาฤกษ์ จะแล
  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 12,000 บาท
  และเงินสนับสนุนจาก บริษัท ยูเอสอี โฟล-ไลน์ จำกัด จำนวน 3,000 บาท และบริษัท ซีเทค ไดแด็คติค จำกัด จำนวน 3,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 18,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ประกอบด้วย นายอรรณพ อายุวรรณา และ นายชุติพงศ์ ชูเลิศ
  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท
  และเงินสนับสนุนจาก บริษัท ยูเอสอี โฟล-ไลน์ จำกัด จำนวน 2,000 บาท และบริษัท ซีเทค ไดแด็คติค จำกัด จำนวน 2,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 10,000 บาท

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค และมอบรางวัล แก่เยาวชนผู้ชนะการแข่งขัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด