ดีอีเอส - ส.ค.ส. ร่วมเอกชนไขข้อข้องใจ ความกังวลในการใช้ PDPA เปิดเวที "PDPA บังคับใช้...อะไรที่ต้องพร้อม "

จันทร์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๑๐
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงานสัมมนา "PDPA บังคับใช้...อะไรที่ต้องพร้อม " รัฐ-เอกชนไขข้อข้องใจ ความกังวลในการใช้ PDPA ว่า วันนี้ได้มาชี้แจงทำความเข้าใจ ลดความวิตกกังวล และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ไม่เป็นภาระมากเกินไป ตอนนี้กระทรวงฯ มีประกาศยกเว้นมาตรการบางอย่างที่ต้องทำตามกฎหมาย PDPA สำหรับSME เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของSME ซึ่งต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลให้ดี ไม่ให้รั่วไหล
ดีอีเอส - ส.ค.ส. ร่วมเอกชนไขข้อข้องใจ ความกังวลในการใช้ PDPA เปิดเวที PDPA บังคับใช้.อะไรที่ต้องพร้อม

เชื่อว่าที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดงานครั้งนี้ จะทำให้เกิดความตื่นตัว มีการรับรู้ของสมาชิกสภาหอการค้า ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ต้องใช้กฎหมายPDPA ฉบับนี้ บริษัทใหญ่ที่มีความพร้อม อยากให้ลงทุนทำระบบที่ดีเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะมีข้อมูลประชาชนจำนวนมาก จำเป็นต้องดูแลข้อมูลให้ดีไม่ให้รั่วไหล และผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆ อาทิ ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการต่างๆ E-commerce ที่มีข้อมูลลูกค้าเยอะๆ ต้องปฏิบัติตาม ต้องเก็บข้อมูลให้ดี

งานสัมมนา "PDPA บังคับใช้...อะไรที่ต้องพร้อม " รัฐ-เอกชนไขข้อข้องใจ ความกังวลในการใช้ PDPA       จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ส.ค.ส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ ประชาชนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการ และการปฏิบัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รวมทั้ง ไขข้อข้องใจ ความกังวลในการบังคับใช้ พ.ร.บ. PDPA

ภายในงานมีการบรรยายพิศษ "PDPA แนปฏิบัติ และ กรณีศึกษา" โดย ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการเสวนา เรื่อง "PDPA in Actions : ข้อกังวลในการใช้" นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , นายอธิป พี่ซานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลิท จำกัด , ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย , ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ชำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายสาระ ล่ำชำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม ในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง PDPA

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส - ส.ค.ส. ร่วมเอกชนไขข้อข้องใจ ความกังวลในการใช้ PDPA เปิดเวที PDPA บังคับใช้.อะไรที่ต้องพร้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด