AMARC นับหนึ่งไฟลิ่ง จ่อขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น เข้าเทรด mai

อังคาร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๒๑
ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง "บมจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย" หรือ "AMARC" เดินหน้าเสนอขายหุ้นไอพีโอ 120 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปีนี้ ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการเติบโตของ AMARC พร้อมด้วยการยกระดับองค์กรสู่สากล
AMARC นับหนึ่งไฟลิ่ง จ่อขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น เข้าเทรด mai

นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC (เอมาร์ค) เปิดเผยว่า ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อประชาชนและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ AMARC ที่ยื่นขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ ภายในปี 2565

AMARC เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้านการบริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบ รับรอง ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายแขนง มีกลุ่มลูกค้าหลัก ประกอบด้วยเกษตรกรเพาะปลูก ประมง และปศุสัตว์ ผู้ผลิต โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูป ผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร และยา ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อย จนถึงบริษัทชั้นนำของประเทศ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยจุดแข็ง ในด้านความมั่นคงและชื่อเสียง จากการเป็นผู้ให้บริการทางวิทยาศาสตร์มายาวนานกว่า 18 ปี มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยทำให้สินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยได้รับการควบคุมคุณภาพ เพื่อร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ วางกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรอง แบบ Comprehensive Supply Chain Service สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้ให้บริการจากลูกค้า สามารถรักษาฐานลูกค้ารายเดิมในอัตราที่สูง ขณะที่ทิศทางอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต จึงเป็นโอกาสให้ AMARC ขยายขอบเขตการให้บริการ และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ในระดับภูมิภาค ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในหลากมิติ

ดร.ชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC (เอมาร์ค) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และโอกาสในการเติบโต ด้วยองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบ รับรอง ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งออก

โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมองหาโอกาสในการเติบโต ก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนไปพร้อมๆ กัน ด้วยมีวิสัยทัศน์ในการ "มุ่งเป็นแล็บชั้นนำระดับสากล ผู้ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ที่อุตสาหกรรมและผู้บริโภคเชื่อมั่น" เป็นที่ยอมรับและมีความสามารถทัดเทียมในระดับโลก ผลการทดสอบและการตรวจรับรองของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ

วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต ตามความต้องการผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2564) AMARC มีรายได้รวม 198.04 ล้านบาท 220.19 ล้านบาท และ 248.55 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 18.19 ล้านบาท 28.43 ล้านบาท และ 24.86 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.19%,12.91% และ 10.00% ตามลำดับ นอกจากนี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2562 - 2564 ของรายได้รวมและกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 12.03% และ 16.91% ตามลำดับ ขณะที่รายได้รวมในงวดไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 64.40 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 6.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.32%

ทั้งนี้ ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการจำนวนน้อยราย แต่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านราคาและคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งคู่แข่งของบริษัทฯ มีทั้งห้องปฏิบัติการของภาครัฐ และบริษัทต่างประเทศที่มีขนาดของธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการแต่ละรายมีขอบเขตธุรกิจและการให้บริการไม่เหมือนกัน อาจมีความทับซ้อนกับบริษัทฯ ที่เน้นในกลุ่มธุรกิจเกษตรอาหารเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น ผู้ให้บริการรายอื่นมีบริการทดสอบสินค้าอุปโภค ทดสอบวัตถุดิบอุตสาหกรรม
เป็นต้น

ทั้งนี้ มองว่าความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น แปรผันไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หรือได้มาตรฐานกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การจัดการของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการทดสอบและตรวจรับรอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม นับเป็นโอกาสและสนับสนุน AMARC ในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด