รมว.สุชาติ ส่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรี เปิดฝึกอบรมช่างจิตอาสา ซ่อมสร้างบ้าน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

อังคาร ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๓๗
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านในชุมชนและพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรมและจิตอาสาตำรวจตระเวนชายแดน ผู้นำท้องถิ่นชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี นางสาวภัทราวรรณ กลับกลายดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอบ้านแหลม ตัวแทนผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง เข้าร่วมด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
รมว.สุชาติ ส่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรี เปิดฝึกอบรมช่างจิตอาสา ซ่อมสร้างบ้าน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูของ พลเอก ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ให้มีงานทำมีรายได้ และยกระดับคุณภาพให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไม้ก่อสร้างให้แก่ประชาชนอาสาสมัครในพื้นที่ จำนวน 3 รุ่นรุ่นละ 20 คน รวมจำนวน 60 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านช่างไม้ก่อสร้าง สำหรับนำไปช่วยเหลือซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ตามเป้าหมาย

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไม้ก่อสร้างให้แก่ประชาชนอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อสร้างบ้านที่สภาพทรุดโทรมให้แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลมแห่งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน ภายใต้โครงการช่วยเหลือสร้างและซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและประสบภัยต่างๆ ในปี 2565 จากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีสำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนได้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน นำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และความเข้มแข็งของชุมชนนอกจากนี้ ทำให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน มีบ้านอยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีช่างไม้ก่อสร้างที่เป็นจิตอาสาในพื้นที่ชุมชนอีกด้วย

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

รมว.สุชาติ ส่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรี เปิดฝึกอบรมช่างจิตอาสา ซ่อมสร้างบ้าน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด