มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประชุมร่วมกันจัดตั้งสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

จันทร์ ๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๐
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือ โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค Circular Economy Academy for Entrepreneurs and Consumers ประเด็นการหารือครอบคลุมถึงทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของหอการค้าไทยฯ และการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนของโลก รวมถึงตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประชุมร่วมกันจัดตั้งสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

โดยการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อทำความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดตั้ง "สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค" การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโสหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย และประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่าง ๆ ร่วม 20 บริษัท เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 24 ชั้น 15 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประชุมร่วมกันจัดตั้งสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด