วช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

จันทร์ ๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๓๗
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด
วช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึง พันธกิจหลักสำคัญหนึ่งของ วช. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมผ่านโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งส่งผลให้จำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมมีเพิ่มมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ของประเทศในด้านการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ

พร้อมกันนี้ ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้กล่าวถึงการสร้างความร่วมมือระหว่าง วช. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ตั้งแต่รุ่นที่ 1 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ถือว่าเป็นรุ่นที่ 3 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้ 60 คน จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งจากสถาบันการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการที่ให้บริการด้านสาธารณสุข หน่วยงานราชการด้านการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด