Lean Product System จากภาคการผลิต สู่ ภาคการบริการ Health Care System

พฤหัส ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๒๘
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตของอุตสาหกรรมไทย ให้อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นทั่วโลก
Lean Product System จากภาคการผลิต สู่ ภาคการบริการ Health Care System

Lean Product System เป็นระบบการจัดการที่มุ่งลดความสูญเปล่า ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับยอมรับทั่วโลก สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่างๆ ให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส.ส.ท. จึงได้จัดตั้งรางวัล Thailand Lean Award ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการแบบ Lean (Lean Management) เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Lean Organization ต่อไป โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นปีแรกที่ ส.ส.ท. ริเริ่มให้มีการประกวดองค์กรที่นำระบบบริหารจัดการแบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

โรงพยาบาลศิริราช ได้นำแนวคิด Lean Management มาใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เอื้อประโยชน์ มีคุณค่าเพิ่มขึ้นต่อผู้ใช้บริการ และให้การทำงานมีความปลอดภัย มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้รับบริการและบุคลากรมีความสุข ทั้งนี้ รพ.ศิริราช ได้นำแนวคิด Lean มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อการแปรเปลี่ยนความสูญเปล่า (Waste) ให้เป็นคุณค่า (Value) ในมุมมองของผู้รับบริการในด้านการเข้าถึงบริการได้สะดวก ลดการเดินโดยไม่จำเป็น ลดการรอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ลดความแออัดบริเวณหน้าห้องตรวจ การจัด Inventory การได้รับบริการการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพิ่มความสะดวกในการรับใบนัดและรับยา การเลื่อนนัดหมายนอกโรงพยาบาล ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการลดลง

นับเป็นเวลา ๑๔ ปี มาแล้ว ที่โรงพยาบาลศิริราช ได้ดำเนินการตามแนวคิด Lean มาใช้ ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากร ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับผู้มาใช้บริการที่มีมากถึงปีละ ๒ ล้านคน มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital โดยการใช้ Digital Transformation ที่ประกอบด้วย ระบบ AI ในการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ของผู้มารับบริการ ระบบ IoT ที่สามารถเชื่อมต่อการทำงานของทุกส่วนในการอำนวยความสะดวกของทั้งผู้ให้ผู้บริการและผู้รับบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Block Chain ระบบการเก็บข้อมูลของผู้รับบริการที่มีความแม่นยำ และ ใช้ระบบ Robotics and Automation ที่สามารถนำมาใช้แทนการรับส่ง ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ให้มีความรวดเร็วและลดการทำงานบุคลากร พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ (Telemedicine) ทำให้โรงพยาบาลศิริราช ได้รับรางวัลดีเลิศ Diamond Award ในการประกวดโครงการ Thailand Lean Award 2022 เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการนำแนวคิด Lean มาประยุกต์ใช้ในภาคการบริการด้านสุขภาพ ที่นอกเหนือไปจากภาคการผลิต และสามารถนำไปขยายผลสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไปได้

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม

Lean Product System จากภาคการผลิต สู่ ภาคการบริการ Health Care System

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด