ร่วมพัฒนาหลักสูตร ป้อนบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์

พุธ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๐:๐๒
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย นำโดย นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมประชุมกับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน จากบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลหนัก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงาน รวมทั้งร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาหลักสูตร พนักงานขับรถตัดอ้อย และหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรถตัดอ้อย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รองรับการสร้างแรงงานใหม่ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีความรู้ ทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
ร่วมพัฒนาหลักสูตร ป้อนบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์
ร่วมพัฒนาหลักสูตร ป้อนบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด