ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน "Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่" เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก

อังคาร ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๒๑
"การเล่น" พฤติกรรมที่ซ่อนตัวอยู่ในผู้คนทุกช่วงวัย ซึ่งรูปแบบของการเล่นจะแตกต่างกันไปตามระดับทักษะและประสบการณ์ แต่มีเป้าหมายที่คล้ายกัน คือ ช่วยสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายบรรเทาความเครียด เสริมสร้างจินตนาการ การเล่นจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็กซึ่งเป็นช่วงวัยที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ยังช่วยฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง ด้านจิตใจช่วยให้เด็กมีความสดใส ร่าเริง กล้าคิดกล้าแสดงออก ด้านสมองมีการพัฒนาเรื่องของการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เละเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมที่ดี ดังนั้น การได้เล่นในวัยเด็กจะส่งผลเป็นพลังบวกที่ติดตัวไปจนสู่วัยผู้ใหญ่ ทำให้เป็นผู้ที่มีทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รวมไปถึงมีทัศนคติที่นำไปสู่ความสุข นำความสนุกมาปรับไปใช้กับชีวิต
ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค พื้นที่ที่เปิดกว้างทางการเล่นและการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับคนทุกวัย เพื่อเพิ่มทักษะเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่น จึงได้จับมือ บริษัท แปลนทอยส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายของเล่นไม้ยางพาราเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรม Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปลี่ยนพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ให้กลายเป็น "พื้นที่เล่น" ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ ค้นหาแง่มุมใหม่ว่าการ "เล่น" นั้น ไม่เพียงแต่ได้ความสนุก แต่ยังมีบทบาทช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย - จิตใจ สติปัญญา และสังคม อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

  • พื้นที่ - ของเล่น องค์ประกอบสนับสนุน "การเล่น" ที่สมบูรณ์
    นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค กล่าวว่า ทีเคพาร์ค เห็นความสำคัญของการเล่นและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มจินตนาการ จึงได้สนับสนุน พื้นที่ จัดงาน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ ให้เป็นเมือง Forest of Play ป่าของการเรียนรู้ โดยการรวบรวมของเล่นที่ช่วยพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เป็นการใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว เปิดประสาทสัมผัสทางการมองเห็นและการสัมผัสไปพร้อมกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้แข็งแรงมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวร่างกาย และยังได้เรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และศิลปะ ได้รู้จักรูปร่าง-รูปทรงเรขาคณิต การนับจำนวน และรู้จักสีต่างๆ หรือการเล่นบทบาทสมมุติกับการสร้างเมืองในอาชีพต่าง ๆ ช่วยเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการเข้าสังคม เป็นต้น โดยทีเคพาร์คได้รวบรวมการเล่นมาไว้ในพื้นที่ป่าแห่งการเล่นนี้ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้เล่นและเรียนรู้อย่างอิสระ ปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ในบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน เรียนรู้การแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ในอนาคต ผ่านกิจกรรมการเล่นในมุมต่าง ๆ
  • ทุกวัยต้องการพื้นที่เพื่อเล่นและเรียนรู้ และมีวิธีการ "เล่น" ที่แตกต่างกัน
    นายกิตติรัตน์ กล่าวต่อว่า พื้นที่การเล่นมีความสำคัญสำหรับทุกวัยโดยเฉพาะในวัยเด็ก เนื่องจากบ้านหรือโรงเรียนอาจมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ที่ปลดปล่อยจินตนาการสร้างสรรค์ไอเดีย ทีเคพาร์ค จึงเป็นสถานที่ ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนพื้นที่และสร้างสรรค์กิจกรรม ที่ตอบโจทย์การเล่นของคนทุกวัยที่เข้ามาใช้บริการอย่างไม่มีขีดจำกัด ผ่านหนังสือ อุปกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุดไอที พื้นที่การเล่นเกมสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้ค้นหาความรู้ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านไอทีผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ห้องสมุดดนตรี พื้นที่ให้เด็กสามารถ ร้อง ฟัง สัมผัส เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นและเรียนรู้ผ่านเครื่องดนตรี หนังสือ การเล่นบอร์ดเกม กิจกรรมที่สามารถเล่นได้ทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ช่วยสร้างทักษะความคิดอย่างมีแบบแผน นอกจากนี้ในวัยผู้ใหญ่ ทีเคพาร์ค ยังเป็นสถานที่นัดพบ ใช้อ่านหนังสือ เข้าร่วมอบรม ฟังเสวนาสร้างความรู้ ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าคนทุกวัยต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อความสนุก เพิ่มความรู้ ช่วยผ่อนคลายอยู่เสมอ เพียงแต่เลือกใช้วิธีการที่แตกต่างกันไป

ด้าน นายโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลนทอยส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า ของเล่นที่นำมาร่วมภายในงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาการร่างกาย อารมณ์ สติ - ปัญญา และทำให้การเล่นให้มีความสนุกมากขึ้น ซึ่งหากปล่อยให้เด็กหาสิ่งของรอบตัวหรือสิ่งของจากธรรมชาติมาดัดแปลงทำของเล่นเองก็ได้ เพียงแต่เขาอาจจะไม่ทราบว่าวิธีการที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเล่น จึงต้องอาศัยบริษัทผู้ผลิตของเล่นเพื่อเป็นสื่อกลางการเล่นให้มีความสนุก ตัวช่วยพัฒนาด้านสมอง สติปัญญา และทำให้การเล่นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

"การเล่นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ โดยการจัดสรรเวลาควรมีตารางการเล่นให้กับลูก หากไม่รู้ว่าควรเล่นอะไร เล่นที่ไหน เริ่มต้นอย่างไร ขอให้นึกถึงเรา เพราะ ทีเคพาร์คเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของการเล่น - การเรียน ที่มีกิจกรรมการเล่นที่หลากหลาย มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี เครื่องดนตรี บอร์ดเกม ให้เลือกเล่น ตอบโจทย์ความต้องการของทุกช่วงวัย สามารถเชื่อมโยงการเล่น การเรียนรู้ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างไม่กำหนดว่าต้องเล่นแบบไหนให้อิสระ เพื่อสร้างตัวตนในแบบที่อยากจะเป็น" นายกิตติรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสาร ได้ที่ www.tkpark.or.th หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ TK Park อุทยานการเรียนรู้

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด